โรงเรียนนางเอื้อยวิทยา
65 หมู่ที่ 1   ตำบลควนกลาง  อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270
เบอร์โทรศัพท์ 075-483204
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศศิกานต์ ห้าวหาญ
ตำแหน่ง : ประธาน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปวันรัตน์ จงจิตร
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นายนทีศักดิ์ เกียรติกุล
ตำแหน่ง : รองประธาน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนิภาวรรณ เเกล้ว
ตำแหน่ง : รองประธาน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นายอณุติชัย บัวบาน
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางทิพรัตน์ พจจำเนียร
ตำแหน่ง : ปฏิคม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพลอยพรรณ วงศ์พิพันธ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นายธัีรพัฒน์ ทองสุข
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรัตติกาล รักษา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวขวัญธิดา ศรีเเพง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
ชื่อ-นามสกุล : นางทัชชกร งามเลิศ
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
ระดับชั้น :
เบอร์โทร : 0992456392
ชื่อ-นามสกุล : นายกูอุดม สัญญา
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
ระดับชั้น :