โรงเรียนนางเอื้อยวิทยา
65 หมู่ที่ 1   ตำบลควนกลาง  อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270
เบอร์โทรศัพท์ 075-483204
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางรัตนา คะหะวงศ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

นางสาวสุจิตรา อินทนู
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1