โรงเรียนนางเอื้อยวิทยา
65 หมู่ที่ 1   ตำบลควนกลาง  อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270
เบอร์โทรศัพท์ 075-483204
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางอรพิน ปราชญ์นคร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

ทัชชกร งามเลิศ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางศลิษา จันทวิโรจน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวธัญชนก กรดกางกั้น
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6