โรงเรียนนางเอื้อยวิทยา
65 หมู่ที่ 1   ตำบลควนกลาง  อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270
เบอร์โทรศัพท์ 075-483204
ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางทัชชกร งามเลิศ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นายสันต์ยา คล้ายไชยา
ช่างไฟฟ้า ช.4

นางจาริยะ ชัยประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ