โรงเรียนนางเอื้อยวิทยา
65 หมู่ที่ 1   ตำบลควนกลาง  อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270
เบอร์โทรศัพท์ 075-483204
ฝ่ายบริหารวิชาการ

นางศลิษา จันทวิโรจน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3