โรงเรียนนางเอื้อยวิทยา
65 หมู่ที่ 1   ตำบลควนกลาง  อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270
เบอร์โทรศัพท์ 075-483204
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายจรินทร์ ขานทอง
ตำแหน่ง : รักษาราชการแทน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2527 - 2528
ชื่อ-นามสกุล : นายทวีป ปรีชา
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2528 - 2530
ชื่อ-นามสกุล : นายบรรหาร ราชมณี
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2530 - 2532
ชื่อ-นามสกุล : นายชาติชาย ทองเลี่ยมนาค
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2532 - 2539
ชื่อ-นามสกุล : นายทำนูล แก้วเกิด
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2539 - 2541
ชื่อ-นามสกุล : นายกระจาย หนูคงแก้ว
ตำแหน่ง : รักษาราชการแทน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2541 - 2543
ชื่อ-นามสกุล : นายอนันต์ รัตนสุภา
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2543 - 2544
ชื่อ-นามสกุล : นายสมนึก รักดำ
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2544 - 2544
ชื่อ-นามสกุล : นายวิเชียร เกิดสมกาล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2544 - 2551
ชื่อ-นามสกุล : นายจำเริญศักดิ์ แสงแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2551 - 2551
ชื่อ-นามสกุล : นายธีระวุฒิ มีประดิษฐ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2551 - 2554
ชื่อ-นามสกุล : นายโสภณ บุรีแสง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2554 - 2558
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกัญญ์พิดา จงคง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2558 - 2561
ชื่อ-นามสกุล : นายสุพจน์ จงจิตร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2561 - ปัจจุบัน