โรงเรียนนางเอื้อยวิทยา
65 หมู่ที่ 1   ตำบลควนกลาง  อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270
เบอร์โทรศัพท์ 075-483204
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
 
smileyพันธกิจ
 
 
๑.ส่งเสริมให้ชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒.พัฒนาการบริหารจัดการให้เข้มแข็งโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
๓.พัฒนาส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๔.พัฒนาคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม พึงประสงค์ของนักเรีย