โรงเรียนนางเอื้อยวิทยา
65 หมู่ที่ 1   ตำบลควนกลาง  อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270
เบอร์โทรศัพท์ 075-483204
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
enlightenedวิสัยทัศน์
 
โรงเรียนนางเอื้อยวิทยาจะพัฒนานักเรียน
ครู ผู้บริหาร และสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์การศึกษาขั้นพื้นฐานทุกมาตรฐาน
และเป็นที่พึงพอใจของชุมชน
 
enlightenedปรัชญา

ปัญญา นรานํ รตนํ