โรงเรียนนางเอื้อยวิทยา
65 หมู่ที่ 1   ตำบลควนกลาง  อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270
เบอร์โทรศัพท์ 075-483204
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

  โรงเรียนนางเอื้อยวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 65 หมู่ที่ 1 ตำบลควนกลาง อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 075-483204 รหัสไปรษณีย์ 80270 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สำนักงานคณะกรรมการการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน
         โรงเรียนนางเอื้อยวิทยาได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาให้จัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา เมื่อวันที่30 พฤษภาคม 2527 โดยเจ้าอาวาสวัดสุวรรคีรี (นางเอื้อย)กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในท้องที่ตำบลควนกลาง ตำบนกะทูนและสมาชิกสภาจังหวัดนครศรีธรรมราช เขตอำเภอพิปูนในขณะนั้นเป็นผู้ให้การสนับสนุนในการจัดตั้งโรงเรียนโดยสถานที่ตั้งโรงเรียนใช้ที่ดินธรณีสงฆ์ของวัดสุวรรณคีรี (นางเอื้อย)
ในเนื้อที่ 58 ไร่ 2 งาน 60 ตารางวา ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 ตำบลควนกลาง อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อ วันที่ 16 พฤษภาคม 2527